ورود

قیمت سنگ ها

شرح محصول سنگ ممتاز سنگ درجه یک سنگ درجه دو سنگ درجه سه
60cm * 60cm 65 – 90 هزار تومان 55 – 65 هزار تومان 45 – 55 هزار تومان  
50cm * 50cm 55 – 70 هزار تومان 45 – 55 هزار تومان 35 – 45 هزار تومان 27 – 35 هزار تومان
40cm * 40cm 45 – 60 هزار تومان 35 – 45 هزار تومان 25 – 35 هزار تومان 17 – 25 هزار تومان
طول 40cm 43 – 58 هزار تومان 33 – 43 هزار تومان 23 – 33 هزار تومان 15 – 23 هزار تومان
پله عرض 35cm تا طول 120cm 70 – 90 هزار تومان 60 – 70 هزار تومان 50 – 60 هزار تومان 40 – 50 هزار تومان
پله عرض 35cm با طول بیشتر از 120cm 75 – 95 هزار تومان 65 – 75 هزار تومان 55 – 65 هزار تومان 45 – 55 هزار تومان
فرشی ریزه بار 10 – 32 هزار تومان
فرشی نسابیده 5 – 12 هزار تومان